วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิจัยในชั้นเรียน

ชื่องานวิจัย เรื่องการสะท้อนและการเลื่อนขนาน กับการใช้สื่อการสอนในวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย นางสาวอุบลรัตน์ ทับทิมทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ปีทีวิจัย 2554
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่ตังใจเรียน โดยใช้สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การเลื่อนขนานและการ
สะท้อน สำหรับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปี 2/3 โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม ภาคเรียนที 1
ปีการศึกษา 2554 โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2/3 จำนวน 45 คน โดยให้นักเรียนฝึกทักษะจากแบบฝึกหัดง่ายไปยาก โดยระหว่างการสอนจะใช้สื่อการสอนประกอบ โดยที่ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกหัดขึ้น จำนวน 2 ฉบับ และบันทึกคะแนนที นักเรียนทำได้ แล้วนำไปหาค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาปรากฏว่า การใช้สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้นักเรียนสามารถทำคะแนนได้ค่อนข้างสูงดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทำแบบฝึกทักษะทั้ง 2 ฉบับ ของนักเรียน 45 คนโดยเฉลี่ยแล้วคิดเป็นร้อยละ 90.65การใช้แบบฝึกทักษะ
ที่มาและความสำคัญ
การสอนคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรูปเรขาคณิตนั้นเป็นเรื่องยาก จะต้องมีการวาด
ภาพประกอบการสอนอยู่ทุกครั้ง จึงเป็นปัญหามากสำหรับผู้ทีวาดรูปไม่เก่ง เพราะจะทำอย่างไรให้ผู้เรียน
เข้าใจบทเรียนมากขึ้น สำหรับในระดับชันมัธยมศึกษาปีที 2 นั้นมีเรื่องเกี่ยวกับเรขาคณิต คือการแปลงทาง
เรขาคณิต ซึ่งในเนื้อหาแล้วจะต้องอาศัยการวาดภาพเป็นอย่างมาก สำหรับผู้วิจัยนั้นวาดภาพไม่ค่อยเก่งประกอบกับภาพแต่ละภาพจะใช้เวลาในการวาดค่อนข้างมากจึงทำให้เสียเวลาในการเรียน เพราะจะต้องดำเนินการไปอย่างช้าๆ ดังนั้นเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงได้มีการจัดทำสื่อการสอนขึ้น โดยการทำสื่ออุปกรณ์มาช่วยในการสอนในเรื่องการเลื่อน ส่วนเรื่องการสะท้อนผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์การสอนที่หาพบได้ง่าย คือ กระจก และ โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ประกอบการสอนให้ผู้เรียนได้มีการเรียนทีดีขึ้น และเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น


จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเรื่องการสะท้อนและการเลื่อน
2. เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ให้มาสนใจการเรียนมากขึ้น


ตัวแปรที่ศึกษา
1. สื่อการสอน เรื่อง การเลื่อนขนาน และการสะท้อน


กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 2/3 จำนวน 45 คน ผู้วิจัยได้จัดทำแบบฝึกทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เรื่อง การเลื่อนขนาน
และการสะท้อน ที่มีความยากง่ายพอเหมาะ และได้จัดทำสื่อการสอนเรื่อง การเลื่อนขนาน และการสะท้อน
ใช้ประกอบในการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
2. ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
3. ผู้เรียนสนใจการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น


ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเขียนคำตอบ ในการคำนวณเรืองเส้นขนาน และการสะท้อน เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2/3 และได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ประชากร ประชากรทีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล ทีกำลังศึกษา
อยู่ในระดับชันมัธยมศึกษาปีที 2/3 ในภาคเรียนที 1 ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 45 คน
2. เนื้อหาทีใช้ในการศึกษา เป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ คือ เรื่อง การเลื่อนขนาน และการสะท้อน ตาม
หลักสูตรของ ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 2


ขั้นตอนการดำเนินการ
ในการดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/ 3 โดยใช้กิจกรรมการเขียนคำตอบ แบบฝึกทักษะ
เกี่ยวกับเรื่อง การเลื่อนขนาน และการสะท้อน ผู้วิจัยได้วางแผนการดำเนินการศึกษา สร้างแบบฝึกทักษะ
โดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนถาวรานุกูล พร้อมจัดทำสื่อการสอนเรื่อง การเลื่อนขนาน และการ
สะท้อน


สรุปผลการศึกษาวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนทีได้จากผลการทำแบบฝึกทักษะในเรื่องการเลื่อนขนานและการสะท้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2/3 ทั้ง 45 คน นั้นแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของแต่ละคนสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปและคะแนนในแต่ละฉบับของนักเรียนก็เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเฉลี่ยแล้ว ฉบับที 1 เฉลี่ย 92.20 % ฉบับที่ 2 เฉลี่ย คือ 89.10% ดังนั้นจะเห็นได้ว่าใช้สื่อประกอบกับการสอนนั้นสามารถทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านการคิดคำนวณเพิ่มขึ้น


อภิปรายผลการศึกษา
จากการสร้างแบบฝึกทักษะเรื่องการเลื่อนขนานและการสะท้อน เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2/3 จำนวน 45 คน ในครั้งนี้ พบว่าแบบฝึกฝึกทักษะการเลื่อนขนานและการสะท้อนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนี้ สามารถช่วยพัฒนา
ความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2/3 ได้เป็นอย่างดี
โดยดูได้จากผลคะแนนของนักเรียนซึ่งค่อนข้างสูง และเมื่อมีสื่อการสอนที่น่าสนใจ ทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้นจึงส่งผลให้ทำคะแนนได้มากขึ้น


ข้อเสนอแนะ
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มปริมาณของกลุ่มตัวอย่างขึ้นและอาจเจาะจงทำการวิจัยกลุ่ม
นักเรียนทีเรียนอ่อนมากๆ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป